Norsk flytteforbunds formål er:

  • Ivareta flyttebransjens interesser og søke å heve dens anseelse.
  • Utvikle den lovlige ervervsmessige flyttevirksomhet i Norge.
  • Styrke det gjensidige tillitsforhold mellom offentlige myndigheter og yrkesutøverne.
  • Arbeide for større enhet og kraft og sunne arbeidsforhold i næringen.
  • Tilgodese de samfunnsmessige interesser ved effektiv ressursbesparende transportavvikling.
  • Arbeide for at medlemmene etablerer rasjonelle transportordninger og opprettholder et transportapparat som svarer til samfunnets og transportbrukerens behov, og derved skape gode varige forbindelser mellom transportbrukere og utøvere.
  • Tilstrebe at gitte lover, priser og forordninger sikrer medlemmene gode arbeidsvilkår på et forretningsmessig grunnlag.
  • Ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.
  • Fremme utdannelsestilbud for å heve standens faglige, økonomiske, tekniske kvalifikasjoner.
  • Bistå medlemmene med råd og opplysninger i yrkessaker .